Tràmits

Vols rodar a Calella? En aquest espai t’expliquem com fer-ho i t’oferim informació sobre com registrar el teu projecte, un directori d’empreses on trobar els professionals que necessitis per al teu rodatge així com els permisos necessaris, preus i reglaments d’ús per a les localitzacions de Calella.

Per a qualsevol dubte:

T | 937 66 30 30 (Ferran Muñoz)
hola@calellafilmoffice.cat

Normes i reglaments

Totes les productores que vulguin dur a terme la seva producció audiovisual a Calella hauran de complir amb la normativa legal vigent així com les particularitats reglamentàries que a continuació es relacionen:

1. Autorització

Totes aquelles productores que vulguin rodar a Calella hauran de disposar d’una autorització prèvia per part de l’Ajuntament de Calella. Per poder tramitar la vostra petició cal que inicieu el tràmit de sol·licitud emplenant el formulari que trobareu en aquest apartat. Un cop rebuda, Calella Film Office realitzarà la valoració amb els departaments de l’ajuntament competents i s’informarà a l’interessat/da sobre la viabilitat de la petició realitzada.

calellafilmoffice.cat

2. Rodar a les platges de Calella

Els interessats/des en realitzar qualsevol producció audiovisual a les platges de Calella, hauran de tramitar la sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic marítimoterrestre amb antelació suficient a la data d'inici de l'activitat, que en cap cas hauria de ser inferior a un mes atesos els informes preceptius que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha de demanar als municipis on es vol rodar. Un cop realitzat el pagament de la taxa es tramita la sol·licitud.

territori.gencat.cat

3. Liquidació de taxes

Per poder fer efectiva l’autorització de l’Ajuntament de Calella caldrà que prèviament s’hagin liquidat les taxes relatives a les localitzacions sol·licitades en la petició d’autorització a l’ajuntament.

4. Pòlissa d’assegurança

Cada productora haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers que es puguin derivar pel personal de producció. L’assegurança haurà d’estar vigent durant el període del rodatge a Calella.

5. Manteniment dels espais on es roda

La productora es farà càrrec de les possibles despeses derivades del rodatge: neteja, contractació de seguretat, vigilància, etc. Si es malmeten elements de la via pública, la productora es farà càrrec de les despeses derivades també que es produeixin en relació a la reparació dels elements malmesos.

6. Durant el rodatge

En el moment de rodar en l’espai públic (carrers, places, parcs...), tot el material i cablejat haurà d’estar degudament protegit i senyalitzat per la seguretat dels vianants. Altrament, s’haurà de notificar amb antel·lació a fi i efecte de poder prendre les mesures de protecció i seguretat oportunes.

7. Mobiliari urbà

Qualsevol canvi necessari en el mobiliari urbà s’haurà de notificar a l’Ajuntament de Calella, tot indicant quin element es vol modificar amb una fotografia adjunta, ubicació i dates del rodatge per aquest emplaçament.

8. Afectacions a la mobilitat durant els dies de rodatge

Caldrà fer constar en la sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament de Calella, totes aquelles afectacions que puguin alterar el normal funcionament de la mobilitat a la ciutat, que hauran de recollir com a mínim: dies d’afectació i horari (diürn/nocturn).

9. Rodatge amb armes i/o explosius

En cas d’ús d’armes i/explosius durant el rodatge, aquestes hauran de ser reglamentàries i de fogueig. Alhora, hauran de tenir la seva documentació en regla i caldrà enviar una còpia al Calella Film Office. En qualsevol cas, i sempre abans de començar el rodatge, caldrà avisar als cossos de seguretat (policia, bombers i serveis d’emergència) per qüestió de prevenció.