Legal notice

Informació al client

PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament de Calella informa de la seva Política de Privacitat i/o avís legal, que s’entendrà com a acceptat al connectar-se i navegar per la nostra web.

L’Ajuntament de Calella desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquest lloc Web, que la present declaració reflexa la política en matèria de protecció de dades que segueixen les empreses citades. Aquesta política s’ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, això és, entre altres, la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant LOPD), el R.D.1720/2007 de 21 de Desembre, i de la seva normativa de desenvolupament.

L’accés a i/o ús del lloc web del Calella Film Office de l’Ajuntament de Calella atribueix a qui ho realitza en la condició d’usuari, i l’acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com aquelles altres particulars, que en el seu cas, regeixin la utilització del lloc Web o dels serveis vinculats al mateix.

L’Ajuntament de Calella li informa que les dades facilitades per vostè, s’incorporen en un fitxer registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i en tot moment seran tractats sempre respectant la normativa vigent, comprometent-se a complir amb el deure de secret i confidencialitat, i conservant-los i custodiant-los a través de mesures de seguretat, de caràcter tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat dels mateixos, i evitin la seva alteració, pèrdua, deteriorament, tractament o accés no autoritzats i els possibles riscos als quals puguin ser exposats. Sabem que proporcionar informació personal és un acte de confiança i ho prenem molt seriosament. Per la seva part, l’usuari es compromet a que la informació que subministra serà veritable i actualitzar la mateixa en cas que pateixi alguna modificació.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els texts, la informació i els continguts que es recullen en aquesta pàgina web, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total de la Web, ni el seu tractament informàtic sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat, restant totalment prohibit el seu ús per a finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

L’usuari de la pàgina Web NO la utilitzarà contravenint l’ordenament legal vigent. Així doncs, haurà d’utilitzar la Web d’acord al dret i regles de la bona fe.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Calella pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals, i en el seu cas, de les Condicions Particulars o de la Llei, en relació amb l’ús de la de la pàgina web.

L’usuari autoritza expressament la cessió de les dades contingudes al fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Calella. Dit consentiment tindrà com a finalitat permetre la realització de tasques d’informació, gestió i promoció dels serveis prestats pel grup. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius.

Els usuaris que hagin subministrat dades personals a l’Ajuntament de Calella tenen reconeguts de conformitat amb la legislació vigent els següents drets:

DRET D’ACCÉS: Dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, el seu origen i les comunicacions realitzades o que es preveuen realitzar. Aquest dret, llevat que s’acrediti interès legítim només es podrà exercir una vegada cada dos mesos.

DRET DE RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ: Dret a rectificar o cancel·lar aquelles dades personals el tractament de les quals no s’ajusti a la llei, i en particular quan resultin inexactes o incomplets.

DRET D’OPOSICIÓ: Dret a oposar-se al tractament de dades personals. Aquest dret comportarà que les dades personals seran donades de baixa en el tractament. L’exercici d’oposició implicarà la finalització d’aquelles relacions entre l’Ajuntament de Calella i els usuaris en virtut de les quals es varen comunicar les dades.

Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Direcció legal que s’indica línies avall.

COOKIES: L’Ajuntament de Calella utilitza “cookies” quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies que es puguin utilitzar son petits arxius que es dipositen al disc dur dels usuaris del lloc web i que serveixen per a reconèixer únicament el navegador d’un ordinador determinat, i no proporcionen per si mateix dades personals de l’usuari del terminal. Dites “cookies” s’utilitzen per l’Ajuntament de Calella amb la finalitat de reconèixer navegadors dels usuaris registrats després que aquests ho hagin fet per primera vegada, sense que tinguin que registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per a ells. De la mateixa manera s’utilitzen a efectes d’elaboració d’estadístiques per l’Ajuntament de Calella per a oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo en cada visita al mateix.

LINKS: El PORTAL inclou dins els seus continguts enllaços amb llocs que pertanyen i/o son gestionats per tercers, disponibles a través d’internet.

El PORTAL no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre continguts de qualsevol altre menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que impliquen el suport, la aprovació, la comercialització o relació entre el PORTAL i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

L’Ajuntament de Calella NO serà responsable de les interrupcions de disponibilitat de la informació motivades per la desconnexió a Internet, averies a la xarxa o causes de força major no controlables. Ni tampoc dels danys produïts per qualsevol tipus de virus informàtic. L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

A les presents condicions se’ls hi aplicarà la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu electrònic. Degut al ràpid desenvolupament de les noves tecnologies l’Ajuntament de Calella es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’hi produeixin.

Dades de contacte:

AJUNTAMENT DE CALELLA
Pl. Ajuntament, 9
08370 CALELLA
NIF: P-0803500-H
hola@calellafilmoffice.cat